Tags

, , , ,

Paul Erik BrodersenI de seneste år har der været debat vedrørende folkekirkens tilknytning til staten. Denne debat har udmøntet sig i, at regeringen har nedsat et udvalg, som skal give et bud på “en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken”.

I april 2013 fremlagde udvalget et debatoplæg med diverse nye modeller, af hvilke flere indeholdt et “folkekirkeråd” bestående primært af gejstlige og lægfolk udvalgt af forskellige kirkelige organisationer. Et sådant råd vil skulle rådgive regeringen vedrørende folkekirkelige lovændringer m.m., og vil dermed kunne øve indflydelse på beslutningsprocesserne omkring folkekirkelige emner.

Hidtil har det været sådan, at folkekirken er understøttet af staten, hvilket fremgår af Grundloven og løbende reguleres ved lov. Dette betyder i teorien, at Folketinget kan vedtage love, som det kirkelige miljø ikke er begejstrede for. Med oprettelsen af et folkekirkeråd prøver man at imødegå det, da lovtekster skal godkendes af et flertal i kirkerådet.

Min bekymring er, at et sådant råd kan udtale sig på folkekirkens vegne, hvilket ingen har kunnet hidtil. Jeg anser det som en styrke, at ingen kan tage patent på folkekirken.

Jeg mener, vi bør bevare den nuværende struktur, som vi kender den – uden folkekirkeråd. Historien har vist, at de fleste tidligere kirkeministre har haft god forståelse for folkekirkens behov – og når der er sket ændringer har disse mestendels været nødvendige.

Min opfordring er, at vi også fremover har en folkekirke, som er en kulturbærende faktor i Danmark og rummelig som vi kender den, hvor alle døbte er en del fællesskabet.

Paul Erik Brodersen – Menighedsrådsformand i Haderslev Domsogn